Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 4192Plannen | overig

Peilbesluit Zuid-Beveland-Oost ter inzage

Vanaf 7 juli tot en met 19 augustus staat beroep open bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor het peilbesluit Zuid-Beveland-Oost. Iemand kan alleen een beroep instellen indien eerder een zienswijze is ingediend of als iemand een goede motivatie heeft waarom eerder geen zienswijze is ingediend.

In het peilbesluit worden nieuwe waterpeilen voor het gebied van de gemeente Reimerswaal voorgesteld die het waterschap in normale omstandigheden nastreeft en handhaaft. Waterpeilen zijn afhankelijk van het bodemtype en gebruik van de grond, bijvoorbeeld landbouw. Het nieuwe peilbesluit hangt samen met een aantal maatregelen die worden uitgevoerd om het watersysteem te verbeteren.

Waterplan buitengebied

In december 2013 is het watergebiedsplan vastgesteld, daar is het peilbesluit uit voortgekomen. Voor het opstellen van beide plannen is een intensief traject doorlopen met betrokkenen uit de streek. Ook is naburig waterschap Brabantse Delta nauw betrokken bij het opstellen van het peilbesluit. Op het ontwerp is destijds één zienswijze ingediend over de mogelijke gevolgen van peilwijzigingen.

Het streven is om dit deelgebied in 2020 op orde te hebben. Daarmee voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Kijk op www.scheldestromen.nl/pwo voor meer informatie.