Ter inzage ontwerp projectplan: EVZ Oude IJssel; stapsteen monding Aa-strang te Voorst (gemeente Oude IJsselstreek)

Inzagetermijn: 2 juli 2014 tot en met 13 augustus 2014

De Oude IJssel is in het provinciale waterplan en in het waterbeheerplan 2010-2015 aangewezen als ecologische verbindingszone, die migratie van diverse planten en dieren mogelijk maakt. De inrichting dient te voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) doelstellingen en EVZ model Winde. Voorzien is in de aanleg van natuurvriendelijke oevers, natte ecologische elementen langs de Oude IJssel en Aa-strang, verbetering van recreatief medegebruik en het realiseren van waterberging.

Het projectplan voorziet in de realisatie van een natte ecologische stapsteen (open water, rietoevers en structuurrijk grasland) en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Hiervoor wordt een perceel van 2,5 ha direct grenzend aan de Oude IJssel en Aa-strang heringericht met omvorming van landbouwkundig gebruik naar natuur in combinatie met waterberging. Deze maatregel is opgenomen in het Waterbeheerplan 2010 - 2015.

Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

  • 1.Aanleg van een natte ecologische stapsteen (open water, rietoevers en structuurrijk grasland) en de inrichting van natuurvriendelijke oevers met een totale oppervlakte van 2,5 ha.

  • 2.De natte ecologische stapsteen krijgt een open verbinding met de Oude IJssel en Aa-strang.

De uitvoering is gepland vanaf oktober 2014 en zal naar verwachting ongeveer een maand in beslag nemen.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R.H.J. Stapelbroek, tel. 0314-369369.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer R.H.J. Stapelbroek, tel. 0314-369369.

Naar boven