Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 4123

Gepubliceerd op 1 juli 2014 11:55

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenWatervergunning voor het aanleggen en behouden van een duiker in het primair oppervlaktewaterlichaam Engerbeek en in de beschermingszone van dijkvak Tegelen in de gemeente Venlo

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei maakt bekend dat bij besluit van 27 juni 2014, onder het stellen van voorschriften, een watervergunning is verleend als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het aanleggen en behouden van een duiker in het primair oppervlaktewaterlichaam Engerbeek en in de beschermingszone van dijkvak Tegelen in de gemeente Venlo (vergunningnummer 2014.08217).

Bezwaar

Tegen de watervergunning kan op grond van artikel 7.1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende een periode van zes weken na bekendmaking door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen.

Bij genoemde rechtbank kan ook digitaal een voorlopige voorziening worden aangevraagd via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiertoe dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl