Waterschapsblad van Waterschap Peel en Maasvallei

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Peel en MaasvalleiWaterschapsblad 2014, 4123Beschikkingen | aanvraag

Watervergunning voor het aanleggen en behouden van een duiker in het primair oppervlaktewaterlichaam Engerbeek en in de beschermingszone van dijkvak Tegelen in de gemeente Venlo

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei maakt bekend dat bij besluit van 27 juni 2014, onder het stellen van voorschriften, een watervergunning is verleend als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het aanleggen en behouden van een duiker in het primair oppervlaktewaterlichaam Engerbeek en in de beschermingszone van dijkvak Tegelen in de gemeente Venlo (vergunningnummer 2014.08217).

Bezwaar

Tegen de watervergunning kan op grond van artikel 7.1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende een periode van zes weken na bekendmaking door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen.

Bij genoemde rechtbank kan ook digitaal een voorlopige voorziening worden aangevraagd via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiertoe dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.