Ter visie projectplan: Herinrichting Buurserbeek traject Instroom Zoddebeek tot Schansweg

In 2002 is de ‘Visie voor herstel van de Buurserbeek’ vastgesteld. In de visie zijn de doelstellingen en de beoogde toekomstige inrichting voor de Buurserbeek herschreven.

De Buurserbeek is aangewezen door de provincie Overijssel als kwaliteitswater en als ecologische verbindingszone (EVZ). De Buurserbeek wordt ingericht volgens model Winde, waarvoor op dit traject natuurvriendelijke oevers, een meander en vispassages worden gerealiseerd. Voor meer informatie over het project klik hier.

Het projectplan is op 8 april 2014 definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De inrichting/aanpassing door het waterschap betreft uitvoering van de volgende werkzaamheden:

  • 1.Het omvormen van bepaalde onderhoudspaden tot natuurvriendelijke oever (bosoever);

  • 2.Het aanleggen van een meander ter plaatse van een oude loop van de beek;

  • 3.Het aanleggen van vispassages op twee locaties in de beek.

  • 4.Het realiseren van waterbergingsmogelijkheden en het op enkele plaatsen herstellen van het beschermingsniveau.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in juli 2014.

Procedure

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

 

Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van onderhavig projectplan. Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

 

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer ing. C.A.T. Egging, tel. 0314-369369.

Naar boven