Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 3856Beleidsregels

Waterbodemkwaliteitskaart Bevelanden & Tholen ter inzage

Van 18 juni tot en met 30 juli 2014 liggen de Waterbodemkwaliteitskaart Bevelanden & Tholen en de Zoneringskaart watergangen in ontwerp ter inzage. Vanwege veel kaartmateriaal en daardoor grote bestanden, is het geheel alleen op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen in te zien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het waterschap.

De documenten zijn gericht op het generiek beschrijven van de waterbodemkwaliteit en geven richting aan de toepassingsmogelijkheden van vrijkomende bagger. De Waterbodemkwaliteitskaart is leidend voor de toepassingsmogelijkheden van grond, bagger en bouwstoffen in het binnendijkse oppervlaktewater in Noor- en Zuid-Beveland en Tholen.

Waterschapskantoren:

- Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg

- Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen