Ter visie projectplan: ‘Vispasseerbaar maken uitmonding Schipbeek’

Op basis van het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 hebben Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel in 2008 het Waterakkoord Blauwe Knooppunten Rijn en IJssel ondertekend. In dit waterakkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over het verbeteren van de ecologische kwaliteit ter plaatse van de uitmonding van regionale wateren op Rijkswateren door o.a. de aanleg van mismigratieconstructies. Met het waterakkoord beogen de beide waterbeheerders gezamenlijk invulling te geven aan de doelstellingen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn water. Klik hier voor meer informatie over het project.

Rijkswaterstaat en waterschap Rijn en IJssel willen gehouden de overeenkomst vijf vispassages realiseren. Het betreft een vispassage in de monding van de Schipbeek op de IJssel te Deventer, ter plaatse van de passage van de Schipbeek onder het Twentekanaal nabij Diepenheim en ter plaatse van uitmondingen van de Grote beek en de Baakse Beek nabij Baak en de Berkel te Zutphen op de IJssel.

Het projectplan is op 3 juni 2014 definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De vispassage in de monding van de Schipbeek te Deventer zal uit 17 trappen/cascades worden opgebouwd.

De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2015 worden uitgevoerd. Zodra er een concrete uitvoeringsperiode bekend is, zal dit via de website worden gecommuniceerd.

Procedure

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van onderhavig projectplan. Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer J. van Dijk, tel. 0314-369369.

Naar boven