Ter visie projectplan: ‘Herinrichting Boven Slinge, traject Varsseveld’

De Boven Slinge is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), conform model Winde. Langs de beek liggen voorts de EVZ-modellen Das, Kamsalamander en IJsvogelvlinder. Direct bovenstrooms van de brug over de Boven Slinge in de Zelhemseweg nabij Varsseveld, wordt de beek en een aanliggend terrein ter grootte van 2,8 ha heringericht. Het waterschap is primair verantwoordelijk voor model Winde. Door een combinatie van verlegging van de beek met ruimte voor vochtige bossen, struweel, structuurrijke randen, poelen en een variatie aan vochtige/droge/voedselrijke en wat schralere graslanden wordt ook een waardevolle bijdrage geleverd aan de invulling van de overige EVZ modellen. Klik hier voor meer informatie over het project.

Het projectplan is op 3 juni 2014 definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De inrichting/aanpassing betreft uitvoering van de volgende werkzaamheden:

  • 1.De huidige zuidelijke kade langs de Boven Slinge wordt verwijderd;

  • 2.Rondom het projectgebied wordt een nieuwe kade aangelegd;

  • 3.De huidige loop van de Boven Slinge wordt gedeeltelijk gedempt en zal verlanden;

  • 4.Door het projectgebied wordt een nieuwe meanderende beekloop met een 2-fasen profiel (“winter- en zomerbed”) gegraven;

  • 5.Aan de zuidzijde langs de nieuwe beekloop wordt een “drempel” aangelegd;

  • 6.Buiten de kade wordt een poel aangelegd.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting begin september 2014 en zijn in november 2014 gereed.

Procedure

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

 

Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van onderhavig projectplan. Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

 

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer S. Klarenbeek, tel. 0314-369369.

Naar boven