Ter inzage ontwerp projectplan: Herinrichting Buurserbeek traject Zoddebeek tot Schansweg

In 2002 is de ‘Visie voor herstel van de Buurserbeek’ vastgesteld. In de visie zijn de doelstellingen en de beoogde toekomstige inrichting voor de Buurserbeek herschreven.

De Buurserbeek is aangewezen door de provincie Overijssel als kwaliteitswater en als ecologische verbindingszone (EVZ). De Buurserbeek wordt ingericht volgens model Winde, waarvoor op dit traject natuurvriendelijke oevers, een meander en vispassages worden gerealiseerd. Voor meer informatie over het project klik hier.

Het ontwerp projectplan is op 14 januari 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De inrichting/aanpassing door het waterschap betreft uitvoering van de volgende werkzaamheden:

  • 1.Het omvormen van bepaalde onderhoudspaden tot natuurvriendelijke oever (bosoever);

  • 2.Het aanleggen van een meander ter plaatse van een oude loop van de beek;

  • 3.Het aanleggen van vispassages op twee locaties in de beek.

  • 4.Het realiseren van waterbergingsmogelijkheden en het op enkele plaatsen herstellen van het beschermingsniveau.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting rond mei 2014.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst geven medewerkers van het waterschap een toelichting op het ontwerp projectplan. De bijeenkomst vindt plaats op 19 februari 2014 van 15.00 uur tot 20.00 uur in Party- en Buffetrestaurant Captain Jack, Broekheurnerweg 27 te Buurse. De bijeenkomst kent geen vast programma en is doorlopend toegankelijk.

Ontwerp projectplan inzien?

Het ontwerp projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 28 januari 2014 tot en met 11 maart  2014 en is te raadplegen via Overheid.nl en via www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer ing. C.A.T. Egging, tel. 0314-369369.

Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van onderhavig projectplan. Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer ing. C.A.T. Egging, tel. 0314-369369.

Naar boven