Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 3808Beschikkingen | afhandeling

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Coevorden

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van K. Nooijen voor het aanbrengen en hebben van drainage-uitmondingen in het talud op de linkeroever van waterloop NK060022 ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Coevorden, sectie N, nummers 102 en 103.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.