Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 3807Overige besluiten van algemene strekking

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Delden

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Provincie Overijssel voor het vervangen van een brug over waterloop 3-2 (Twickelervaart) tussen de percelen kadastraal bekend Delden, sectie I, nummers 1588 en 2092.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.