Lozingsvergunning Wellman Recycling B.V.

Waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag ontvangen van Wellman Recycling aan Tengnagelwaard 5 te Spijk. Het bedrijf vraagt een vergunning op grond van de Waterwet aan voor het direct lozen van (afval)water op een transportleiding van het waterschap, het onttrekken van grondwater en het plaatsen van een druktank nabij de waterkering. Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten de vergunning te verlenen en stelt daarbij voorschriften aan de lozing ter bescherming van het doelmatige werking van zuiveringstechnische werken en de belangen van het waterbeheer.

Vergunning inzien?

U kunt de vergunning en overige stukken die van belang zijn van 19 juni 2014 tot en met 31 juli 2014 op de volgende plaatsen inzien:

  • 1.het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Wilt u de stukken buiten kantooruren inzien? Maakt u dan een telefonische afspraak.

  • 2.het gemeentehuis van de gemeente Rijnwaarden, Markt 5 te Lobith op werkdagen (openingstijden op de gemeentelijke site).

 

Beroep instellen?

Gedurende bovenstaande periode van 19 juni 2014 tot en met 31 juli 2014 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door:

  • 1.degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerp-vergunning;

  • 2.belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijzen naar voren te brengen.

 

U kunt uw beroepschrift naar de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (digiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u beroep instelt, kunt u tevens een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Hiertoe richt u uw verzoek ook tot de hierboven genoemde afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland.

 

Meer informatie?

Voor informatie over deze ontwerpvergunning kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving: tel. 0314-369 783. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

Naar boven