Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 3688Overige overheidsinformatie

Terinzagelegging concept projectplan Regionale keringen Overijssel Vecht

Het dagelijks bestuur van het waterschap maakt bekend dat het in zijn vergadering van 10 juni 2014 het concept projectplan Regionale keringen Overijssel Vecht heeft vastgesteld.

In de huidige situatie voldoet de kering langs de Vecht op 9 locaties niet aan de gewenste toetshoogte. Daarnaast voldoet op 1 locatie de kering niet aan de stabiliteitsnorm. Op deze 10 locaties is er in de huidige situatie dus een onveilige situatie bij hoogwater.

Het doel van het project is de kering langs de Vecht op deze 10 locaties weer te laten voldoen aan de veiligheidsnorm. Dit wordt bereikt door de kruin op 9 locaties te verhogen naar de gewenste toetshoogte. Op 1 locatie wordt de dijk geherprofileerd, zodat deze weer stabiel is.

De locaties bevinden zich grotendeels binnen de gemeente Ommen. Alleen één locatie ligt in gemeente Hardenberg.

Ter inzage

Het plan ligt van 17 juni 2014 tot 29 juli 2014 ter inzage tijdens kantooruren in het waterschapshuis (receptie, begane grond) Kooikersweg 1 te Almelo en het waterschapskantoor in Coevorden, Burgemeester Feithsingel 2. Ook kan het concept projectplan worden ingezien na telefonische afspraak, telefoon 088-2203333.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het concept projectplan schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo. Indien u uw zienswijze mondeling wilt geven, verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken via telefoon 088-2203333.