Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 3659Beschikkingen | afhandeling

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Hengelo

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van M.H. Scholten in 't Hof, voor het aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuis (rond 0,50 meter) in het talud op de rechteroever van waterloop 15-6-2 ter plaatse van het perceel kadastraal bekend Hengelo, sectie T, nummer 8273.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.