Ter inzage ontwerp projectplan: EVZ Oude IJssel - linkeroever de Pol 

Inzagetermijn: 2  juni 2014 tot en met 14 juli 2014

De Oude IJssel is in het provinciale waterplan en in het waterbeheerplan 2010-2015 aangewezen als ecologische verbindingszone, conform model Winde, dat migratie van diverse planten en dieren mogelijk maakt.

In het Waterbeheerplan 2010-2015 is voor het waterlichaam de Oude IJssel de KRW opgave voor 2015 als volgt gedefinieerd:

  • 1.26 ha beekherstel/meandering binnen EVZ;

  • 2.2 vispasseerbare stuwen.

 

Binnen de inrichting van de Oude IJssel zijn drie deelprojecten gedefinieerd om deze prestaties te realiseren, te weten:

 

  • 1.Project stapstenen de Pol-Ulft (is uitgevoerd)

  • 2.Project deelgebied Engbergen (zit in de eindfase van uitvoering)

  • 3.Project EVZ Oude IJssel; Linkeroever de Pol (daarover gaat dit voorstel).

 

Met dit laatste deelproject wordt voor de Oude IJssel volledig invulling gegeven aan de opgave zoals deze is opgenomen in het Waterbeheerplan 2010-2015.

 

Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

  • 1.de aanleg van een vispassage bij stuw de Pol als bypass rondom de RWZI Etten;

  • 2.de omvorming van voormalige landbouwgrond naar (natte) natuur bestaande uit ecologische elementen (rietoevers, poelen en natte graslanden) met een totale oppervlakte van 4,4 ha;

  • 3.de inrichting van ca. 2,8 ha kruidenrijk grasland en inpassing recreatieve en educatieve elementen als onderdeel van het Masterplan de Pol.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting begin 2015 en zullen omstreeks 1 oktober 2015 gereed zijn.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst geven medewerkers van het waterschap een toelichting op het ontwerp projectplan. De bijeenkomst vindt plaats op 5 juni 2014 van 16.30 – 19.30 uur in de IJsboerderij ’t Kempke aan de Oude IJsselweg 3 te Terborg. De bijeenkomst kent geen vast programma en is doorlopend toegankelijk.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Stapelbroek, tel. 0314-369369.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer R. Stapelbroek, tel. 0314-369369.

Naar boven