Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 3292Overige besluiten van algemene strekking

Verkeersbesluiten Zuid-Beveland

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Zuid-Beveland

 • 1. Instellen van een snelheidslimiet van 80 km per uur op een gedeelte van de Hoofdstraat en de Nissestelle te Ovezande;

 • 2. Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op:

 • 3. de Van Tilburghstraat, Koekoek en Grindweg tussen Driewegen en Ellewoutsdijk;

 • 4. op de Zwinweg tussen Ellewoutsdijk en Oudelande;

 • 5. op de Stelsedijk en de Nieuw Vreelandsedijk tussen de Kruiningenpolderweg (voormalige N666) en de bebouwde kom van Kwadendamme;

 • 6. op de Fransjesweg, de Oude Polderdijk en de Nieuweweg tussen Kwadendamme en Baarland;

 • 7. op de Siguitsedijk tussen Kwadendamme en Langeweegje en op het Langeweegje tussen Langeweegje en de Baarlandsezandweg;

 • 8. op de Hellenburgstraat tussen Oudelande en Baarland;

 • 9. op de Ovezandseweg tussen Ovezande en Oudelande;

 • 10. op de ’s-Gravenpoldersestraat tussen de Baarlandsezandweg en de spoorlijn van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele, nabij de bebouwde kom van Hoedekenskerke;

 • 11 op de Dierikweg tussen de Stelsedijk en de bebouwde kom van Oudelande.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 23 mei 2014, gedurende 6 weken, in te zien op de website van het waterschap www.scheldestromen.nl/bekendmakingen. Voor een toelichting op het besluit kunt u telefonisch een afspraak maken.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient ondertekend gezonden te worden aan waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg en ten minste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.