Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 3236Plannen | overig

Ontwerp watervergunning en ontwerp ontheffing wegen van waterschap Scheldestromen ten behoeve van de reconstructie N61 Hoek - Schoondijke

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het Tracébesluit N61 Hoek – Schoondijke.

In het kader van deze coördinatie geeft de minster van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat waterschap Scheldestromen, gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling en de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 een watervergunning en ontheffing verleend voor onderstaande werkzaamheden.

Voor de reconstructie van de weg worden waterlopen gedempt en gegraven, toegangsdammen en buisleidingen opgeruimd en aangelegd, eco-duikers aangelegd, een stuwconstructie geplaatst, oeverbescherming aangebracht en een brug aangelegd.

Waar liggen deze ontwerpbesluiten ter inzage? De aanvragen, ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 mei 2014 tot en met 7 juli 2014 ter inzage op de volgende locaties, tijdens de reguliere openingstijden:

  • 1.Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg;

  • 2.Waterschap Scheldestromen, vestiging Terneuzen, Kennedylaan 1 te Terneuzen;

  • 3.Waterschap Scheldestromen, vestiging Middelburg, Kanaalweg 1 te Middelburg.

Tijdens deze periode kan een ieder zienswijzen schriftelijk inbrengen bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Voor vragen over het ontwerpbesluit, het verkrijgen van mondelinge toelichting, inzage buiten kantooruren, kopieën of eventueel indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer A. Geschiere, telefoonnummer 088 246 1011. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Crisis- en herstelwet  Op deze beschikking is de Crisis- en herstelweg van toepassing. Het wegenproject staat genoemd in bijlage 2 van deze wet. Dit betekent dat onder meer de bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

Namens deze,

het afdelingshoofd BJV Projectadvisering

bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat

 

mr. A.K. van de Ven