Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 13 mei 2014

Watervergunning voor: het overkluizen van een watergang.

Locatie: Aaltenseweg 56 Varsseveld

Zaaknummer: WRIJVERG-2-10793

Datum: 2 mei 2014

Watervergunning voor: het verwijderen en aanleggen van een middenspanningskabel.

Locatie: Dorpsdijk Lobith

Zaaknummer: WRIJVERG-2-15851

Datum: 2 mei 2014

Watervergunning voor: het plaatsen van een afrastering.

Locatie: nabij Kletterstraat 4a te Epse

Zaaknummer: WRIJVERG-2-3608

Datum: 5 mei 2014

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden t.b.v. het oprichten van een windmolenpark.

Locatie: nabij watergangen de Netterdense W.L. en de Korte Siemens te Netterden

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13360

Datum: 5 mei 2014

Watervergunning voor: het plaatsen van 2 informatieborden.

Locatie: primaire waterkering dijkring 48 te Westervoort en Pannerden

Zaaknummer: WRIJVERG-2-15287

Datum: 5 mei 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een kabeltracé.

Locatie: Nettelhorsterweg Geesteren

Zaaknummer: WRIJVERG-2-15891

Datum: 5 mei 2014

Watervergunning voor: het houden van jachthondentrainingen.

Locatie: langs de Schipbeek, Beusebergerweg Holten

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16350

Datum: 5 mei 2014

Watervergunning voor: kanovaren op de gracht op 4 juni 2014

Locatie: Heuzelsgoot Groenlo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16530

Datum: 5 mei 2014

Watervergunning voor: het plaatsen van een hekwerk.

Locatie: langs watergang Keizersbeek, Derde Broekdijk 1a Aalten

Zaaknummer: WRIJVERG-2-15965

Datum: 8 mei 2014

Watervergunning voor: het vervangen van een dam met duiker.

Locatie: Bandijk Lathum

Zaaknummer: WRIJVERG-2-14454

Datum: 12 mei 2014

Watervergunning voor: het leggen van een waterleiding.

Locatie: Pannerdenseweg 5a Zevenaar

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16241

Datum: 12 mei 2014

Watervergunning voor: het maken van een zinker en tijdelijk afdammen van een watergang.

Locatie: Pianostraat 1 Duiven

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16042

Datum: 12 mei 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een trap, aanbrengen beplanting, verwijderen en plaatsen HWA kolken.

Locatie: Jacob Groenewoudplantsoen, Nederrijn Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16323

Datum: 12 mei 2014

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven