Ontwerpbegroting 2015 'Het Waterschapshuis' terinzagelegging

Het waterschap Rijn en IJssel neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling ‘Het Waterschapshuis’. Het Waterschaphuis stelt jaarlijks een begroting op voor de aan haar opgedragen taken. De ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis ligt gedurende veertien dagen ter inzage voor een ieder.

Zienswijzen op deze begroting kunt u gedurende deze periode schriftelijk of mondeling indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel, postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis is een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen en is gevestigd in Amersfoort. Het Waterschapshuis ondersteunt en verbetert de informatie- en bedrijfsprocessen van de waterschappen met als doel de kwaliteit en efficiëntie van de taakuitvoering te bevorderen. Het Waterschapshuis functioneert daarbij als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale voor de waterschappen

Naar boven