Ter visie projectplan: Dortherbeek Midden en Oost

Beroepstermijn: 9 mei tot en met 19 juni 2014

De Dortherbeek gaat functioneren als ecologisch ingerichte verbindingszone, die de migratie van diverse planten en dieren vanaf de oostelijk gelegen landgoederen naar de uiterwaarden van de IJssel mogelijk maakt. Vooral kleine zoogdieren en amfibieën gaan gebruik maken van de ecologische verbindingszone.

De EVZ Dortherbeek vormt een verbinding tussen de landgoederen Ampsen, Verwolde, Dorth en Oxe en de IJsseluiterwaarden. Klik hier voor meer informatie over het project.

Het projectplan is op 22 april 2014 definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De ecologische verbindingszones “das’’ en ‘kamsalamander’ worden langs de beek gerealiseerd.

Tegelijkertijd met de ecologische verbindingszone wordt op diverse locaties een 4 meter breed onderhoudspad met enkele nieuwe duikers ten behoeve van het onderhoud gerealiseerd. En op landgoed Kranengoor wordt één watergang van het waterschap gedempt en om het landgoed heen gelegd.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in juni 2014 en zijn in december 2014 gereed.

Procedure

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van onderhavig projectplan. Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer ing. C.A.T. Egging, tel. 0314-369369.

Naar boven