Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2014, 2704Overige besluiten van algemene strekking

Intrekking regelingen en wijziging Reglement van orde van het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelezen

- het voorstel van het college d.d. 4 februari 2014; DM nr. 789043, DM nr. 778790;

- de notitie van de werkgroep bestuurlijke veranderagenda t.b.v. de leden van het algemeen bestuur, vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 2 oktober 2013;

- het voorstel betreffende het vergaderschema voor 2014, vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering, van 13 november 2013;

Gelet op

- het bepaalde in artikel 83 Waterschapswet jo. afdeling 10.1.2. Algemene wet bestuursrecht;

- het bepaalde in artikel 9 van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008;

B E S L U I T :

1.  In te trekken:

a. de Delegatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vast d.d. 21 februari 2001, laatst gewijzigd d.d. 19 december 2012;

b. het besluit ”Delegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de (plaatsvervangende) leden van de commissie behandeling bezwaren vastgesteld d.d. 20 december 1995;

c. de archiefverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1998 vastgesteld 10 juni 1998;

d. de intrekking van de besluiten onder a, b en c treden in werking na bekendmaking in het Waterschapsblad.

2. Het Reglement van orde voor de vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te wijzigen, als volgt:

 • I.Het tweede lid van artikel 8 wordt vernummerd tot het vierde lid. 

 • II.Na artikel 8, eerste lid wordt ingevoegd:

  • 1.Een vergadering bestaat uit een opiniërend deel en een besluitvormend deel.

  • 2.Het besluitvormende deel, voor zover het niet de hamerstukken betreft, vindt aansluitend aan het opiniërende deel plaats. In de regel eindigt het opiniërend deel met een schorsing. De vergadering eindigt uiterlijk om 23.00 uur, tenzij naar aanleiding van een voorstel van orde tijdens de vergadering anders wordt beslist. 

 • III.In artikel 9, eerste lid, wordt de eerste zin vervangen door: “De voorzitter zendt uiterlijk op de maandag -behoudens bijzondere feestdagen- in de week voorafgaand aan de week waarin de vergadering wordt gehouden de leden van het algemeen bestuur een schriftelijke oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering.” 

 • IV.Aan artikel 9 wordt toegevoegd lid 5 en 6, die luiden:

  • 1.De termijn genoemd in het eerste lid is niet van toepassing op de vergaderingen als bedoeld in de artikel 100 en 103 van de Waterschapswet.

  • 2.De voorzitter kan bepalen dat de oproep met agenda en bijbehorende stukken, als bedoeld in het eerste en het tweede lid digitaal beschikbaar worden gesteld voor de leden van het algemeen bestuur. 

 • V.Aan artikel 10 eerste lid wordt toegevoegd:

  Artikel 9 lid 6 is van overeenkomstige toepassing. 

 • VI.Artikel 22 komt te luiden: In het kader van de bewaking van de termijn genoemd in artikel 8, derde lid, kan de voorzitter aan de sprekers in het opiniërend deel van de vergadering een spreektijd stellen. 

 • VII.de wijziging als omschreven onder I tot en met VI met onmiddellijke ingang in werking te laten treden.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 maart 2014.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

J. Goedhart, secretaris.