Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Emmen

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van gemeente Emmen, voor het verplaatsen van het lozingspunt van een overstortleiding in waterloop VH084, door het verlengen van een bestaande duiker, beton rond 600 mm en het verlengen van een rond 300 mm PVC duiker in de waterloop VH052, in het perceel kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie X, nummer 802.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven