Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Lonneker

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Maatschap Geerdink - Rosink, voor

- het aanbrengen en hebben van ca. 19 drainage-uitmondingen in het talud op de linkeroever van waterloop 20-7-3, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend Lonneker, sectie AB, nummer 378;

- het aanbrengen en hebben van ca. 15 drainage-uitmondingen in het talud op de rechteroever van waterloop 20-11-0-2, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend Lonneker, sectie AC, nummer 265.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven