Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Almelo

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Stichting Naturhus Almelo, voor het gedurende een jaar laten wateren van 25 boomstammen (Lariks) in de bergingsvijver aan de Deldensestraat te Almelo. De vijver maakt deel uit van de waterloop 12-0-0-15, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend Aml01, sectie G, nummer 4391. De gemeente Almelo heeft als eigenaar van de vijver toestemming verleend. Het hout zal in een later stadium worden gebruikt bij de bouw van het Natuurhus aan de Aa te Almelo.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven