Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Emmen

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van NEM Emmen 2 BV, voor het op twee locaties kruisen van een glasvezelkabel met het Oranjekanaal (waterloop OL026), nabij de Balingerbrink te Emmen.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven