Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Dalen

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Gasunie Tranport services BV, voor het dieper leggen van een bestaande gasleiding op de linker- en rechteroever langs leidingvak OD0030020 ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Dalen, sectie K, nummer 314 zoals weergegeven op bijgevoegde tekening. De waterloop maakt onderdeel uit van het watersysteem van waterschap Vechtstromen.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven