Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft op 7 januari 2014 besloten de Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost te treffen, samen met de dagelijkse besturen van het waterschap Reest en Wieden, het waterschap Groot Salland, de colleges van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, het waterschap Vallei en Veluwe en het waterschap Zuiderzeeland. De regeling betreft de gemeenschappelijke uitvoering van de laboratoriumactiviteiten van genoemde waterschappen ter ondersteuning bij de uitoefening door deze waterschappen van de taken en bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan hen zijn toegekend. Het Waterschapslaboratorium kan, binnen zijn taken, daarbij als aankoopcentrale voor de waterschappen fungeren.

De gemeenschappelijke regeling en het besluit tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling liggen met ingang van 23 januari 2014 voor een periode van 12 weken op werkdagen tijdens kantooruren (08:00 uur–17:00 uur) voor een ieder ter inzage bij de receptie in het waterschapskantoor te Almelo. De stukken vindt u ook op www.vechtstromen.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met het waterschap, telefoon 088 220 3333.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel (Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle). Het beroep moet worden ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

- de gronden van het beroep.

Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het betrekking heeft, overlegd. Indien beroep is ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel. Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overlegd. Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van beroep en voor het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Almelo, 18 januari 2014

Naar boven