Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 253Overige besluiten van algemene strekking

Aanwijzing toezichthouders waterschap Vechtstromen

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft op 7 januari 2014 besloten, dat de ambtenaren werkzaam in de volgende vier functies; medewerker handhaving A, B en C en medewerker heffingen, categoraal worden aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van onder andere het bij of krachtens de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet en samenhangende wet- en regelgeving gestelde.

Aan deze toezichthouders wordt conform artikel 5:12 van Algemene wet bestuursrecht een legitimatiebewijs verstrekt.

Ter inzage

Het aanwijzingsbesluit kan tijdens kantooruren van 20 januari 2014 tot en met 3 maart 2014 worden ingezien in het waterschapskantoor in Almelo en in het waterschapskantoor in Coevorden.

Het besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Handhaven van het waterschap Vechtstromen, tel (088-2203333).

Almelo, 18 januari 2014