Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2014, 2516Beschikkingen | afhandeling

M04292 Amsterdam

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 23 april 2014 een wijzigingsbeschikking in het kader van het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer verleend aan N.V. Nuon Warmte te Amsterdam voor het lozen van koelwater, afkomstig van de koudecentrale, aan het Pramenpad 6 te Amsterdam in de Nieuwe Meer. De wijziging betreft het wijzigen van een voorschrift.

De stukken liggen van 24 april 2014 tot en met 4 juni 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: telefoon 071-3063453 of 071-3063450.

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de wijzigingsbeschikking van kracht. Als u dat wilt voorkomen dan kunt u, naast het indienen van het bezwaarschrift, de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de wijzigingsbeschikking kunt u contact opnemen met mevrouw ing. M.J. van der Pol van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063478.

Leiden, 23 april 2014