Wijziging Gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking

Dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maken bekend dat zij in hun vergadering van 19 december 2013 hebben besloten, na verkregen toestemming van het algemeen bestuur, om in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.

Het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking heeft vervolgens in haar vergadering van 13 januari 2014 besloten de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is juridisch technisch van aard en dient om de werkzaamheden rechtmatig te kunnen uitvoeren.

Ter inzage en verkrijgbaarheid

De wijziging van de Gemeenschappelijke regeling. De stukken liggen vanaf heden gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het adres Poldermolen 2 te Houten.

Naar boven