Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Tubbergen

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Stables BWG BV, voor het aanbrengen van een gronddam met duiker met een lengte van 6 meter in de waterloop 14-3-3, liggend in het perceel kadastraal bekend gemeente Tubbergen, sectie L, nummer 9026.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven