Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Hardenberg

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van de heer M. Lamberink, voor het aanbrengen en hebben van een duiker kruisend met de Hoopsteeweg te Bruchterveld en uitkomende waterloop BB10036, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie AA, nummer 824.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven