Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Coevorden en Oosterhesselen

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Maatschap gebr. Vroege, voor

1. het aanbrengen en hebben van drainage-uitmondingen in het talud op de linker- en rechteroever van waterloop SD0010021, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als gemeente Coevorden, sectie K, nummers 548 en 1615 en

2. het aanbrengen en hebben van drainage-uitmondingen in de rechteroever van waterloop NK190061, kadastraal bekend als gemeente Oosterhesselen, sectie L, nummer 397.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven