Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Oosterhesselen

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van J. Schepers, voor het aanbrengen en hebben van drainage-uitmondingen in het talud op de linkeroever van waterloop OB0010008, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Oosterhesselen, sectie N, nummer 433 en de linkeroever van waterloop OB0010017, kadastraal bekend als gemeente Oosterhesselen, sectie N, nummer 435.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven