Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Borne

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Van Heteren Weg- en Waterbouw B.V. voor het aanbrengen en hebben van een brug ter lengte van 10,30 meter en breedte van 6,11 meter over de waterloop 16-2, in het perceel kadastraal bekend gemeente Borne, sectie M, nummer 261 (X-coördinaat 249783, Y-coördinaat 480930). De brug wordt nieuw aangelegd in verband met het aanpassen tracé Deurningerbeek.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven