Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 2258Overige besluiten van algemene strekking

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Hengelo

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Van Heteren Weg- en Waterbouw B.V., voor het verwijderen, aanbrengen en hebben van een brug ter lengte van 6,00 meter en breedte van 3,17 meter over de waterloop 16-2, in het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie V, nummer 16 (X-coördinaat 251892, Y-coördinaat 481403).

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.