Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen en de algemene regel voor vrijstelling vergunningplicht

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen maakt bekend dat het in de vergadering van 25 maart 2014 heeft vastgesteld:

- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen en

- de algemene regel vrijstelling vergunningplicht voor oppervlakwaterlichamen die niet in de legger zijn opgenomen.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

In de beleidsregels is een belangenafweging opgenomen wanneer wel of geen vergunning op grond van de Keur waterschap Vechtstromen 2014 kan worden verleend voor bepaalde handelingen binnen het watersysteem.

In de algemene regel is opgenomen dat de vergunningplicht zoals opgenomen in artikel 3.2. en 3.3.van de Keur niet geldt voor waterstaatswerken die niet in de legger zijn opgenomen.

Terinzagelegging

De beleidsregels en de algemene regel liggen met ingang van dinsdag 15 april 2014 tot en met 26 mei voor een ieder ter inzage tijdens kantooruren in het waterschapskantoor te Almelo, Kooikersweg 1 te Almelo en in het waterschapskantoor te Coevorden, Burgemeester Feithsingel 2.

Tevens zijn de beleidsregels en de algemene regel in te zien op www.vechtstrromen.nl.

Geen beroep mogelijk

Tegen de beleidsregels en de algemene regel is op basis van artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht geen beroep mogelijk.

Almelo, 14 april 2014

Naar boven