Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 2107Overige overheidsinformatie

Terinzagelegging concept projectplan Vechtoevers Ommen fase 2, Noordoever

Het dagelijks bestuur van het waterschap maakt bekend dat het in zijn vergadering van 8 april 2014 het concept projectplan Vechtoevers Ommen fase 2 Noordoever heeft vastgesteld.

Voor het project Vechtoevers Ommen zijn doelstellingen ten aanzien van waterveiligheid, natuurwaarden en recreatie vastgesteld. Het project is een gezamenlijke ontwikkeling van de provincie Overijssel, de gemeente Ommen en het waterschap Vechtstromen

De herinrichting van de Noordoevers als deelfase van het project Vechtoevers bestaat uit drie maatregelen:

  • 1.het verruimen van het zomerbed en verlagen van het winterbed om de afvoercapaciteit te verbeteren;

  • 2.de aanleg van een haven;

  • 3.het aanbrengen van recreatieve wandelpaden.

Het plangebied ligt direct ten zuiden van Ommen aan de Vecht. Het gebied wordt aan de rechteroever (noordoever) afgebakend door de waterkering. Aan de linkeroever (zuidoever) wordt het projectgebied benedenstrooms van de Hessel Mulertbrug begrensd door het zomerbed. Bovenstrooms van de Hessel Mulertbrug loopt de plangrens ongeveer 10 meter uit de linkeroever van het zomerbed.

Ter inzage

Het plan ligt van 9 april 2014 tot 21 mei 2014 ter inzage tijdens kantooruren in het waterschapshuis (receptie, begane grond) Kooikersweg 1 te Almelo en het waterschapskantoor in Coevorden, Burgemeester Feithsingel 2. Ook kan het concept projectplan worden ingezien na telefonische afspraak, telefoon 088-2203333.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het concept projectplan schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo. Indien u uw zienswijze mondeling wilt geven, verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken via telefoon 088-2203333.

Almelo, 9 april 2014