Ter inzage ontwerp projectplan: ‘Aanleg vijf vispassages Baakse Beek’

Inzagetermijn: 1 april 2014 tot en met 13 mei  2014

In de Baakse Beek worden vijf vispassages aangelegd.

In de huidige vorm voldoet de Baakse Beek namelijk nog niet aan de ambities die daaraan vanuit de Kaderrichtlijn Water worden gesteld. De ambitie is dat er voor de Ecologische Verbindingszone een zogenaamd EVZ model ‘Winde’ wordt gehanteerd in de Baakse Beek. Met de aanleg van de vijf vispassages worden de stuwen in de Baakse Beek vispasseerbaar, zodat de vismigratie wordt bevorderd en daarmee een bijdrage levert aan het ecologisch herstel van de Baakse Beek. Voor meer informatie over het project klik hier.

Het ontwerp projectplan voor de aanleg van vijf vispassages in de Baakse Beek is op 25 maart 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

Voor de vispassages is in één geval (stuw 't Eijler) gekozen voor een cascade in de hoofdloop. Dit is mogelijk omdat er in de bestaande situatie ook al een vaste overlaat aanwezig is.

In de andere 4 gevallen is voor een technische constructie gekozen (een zogenaamde ‘vertical slot’ passage). Hier bevinden zich in de huidige situatie stuwen in de hoofdloop, die vanwege het peilbeheer voor de landbouw en natuur ook in de toekomst beweegbaar moeten blijven.

De werkzaamheden zullen rond de zomer van 2014 worden uitgevoerd en zullen in het najaar van 2014 zijn afgerond.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. de Gier, tel. 0314-369369.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer M. de Gier, tel. 0314-369369.

Naar boven