Bekendmaking wijziging Maatwerkvoorschriften voor Gemeente Utrecht, Projectorganisatie Stationsgebied in Utrecht (2013/825)

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend maatwerkvoorschriften te hebben gesteld voor het lozen van (grond)water in een oppervlaktewater, genaamd Leidsche Rijn aan de Van Sijpesteijnkade in Utrecht en de aanleg van een spuikoker/riolering aan de Mineurslaan in Utrecht. Deze maatwerkvoorschriften zijn gesteld op verzoek van het bedrijf ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Stukken inzien

U kunt de melding, het besluit en de daarbij horende stukken inzien van 16 januari 2014 tot en met 26 februari 2014 bij:

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, Houten, elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur, telefoon (030) 634 57 91;

- de Gemeente Utrecht, balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61 op werkdagen van 9.00 -17.00 uur, telefoon (030) 286 46 00;

- (alleen op aanvraag) bij het Informatiecentrum Gemeente Utrecht, Neudeflat, Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude), op donderdag avond van 18.00 - 21.00 uur, telefoon (030) 286 46 00.

Bezwaar

Bent u belanghebbende? U kunt dan schriftelijk bezwaar instellen tegen dit besluit bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. U heeft hiervoor de tijd tot en met 26 februari 2014. In het bezwaarschrift staat om wat voor besluit het gaat en wat het bezwaar is tegen het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder het kenmerk van het besluit, de handtekening, naam en adres van de indiener van het bezwaarschrift en een dagtekening.

U kunt een verzoek indienen om een voorlopige voorziening (inclusief schorsing). Het aantekenen van bezwaar heeft namelijk geen schorsende werking tot gevolg.

Voor inlichtingen over de procedure en de kosten kunt u zich wenden tot: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005 3500 DA Utrecht

Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen € 165,- en voor rechtspersonen € 328,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 634 57 91.

Houten, 16 januari 2014

Naar boven