Ter inzage ontwerp projectplan: ‘Vispasseerbaar maken uitmonding Schipbeek’

Inzagetermijn: 17 maart 2014 tot en met 28 april 2014

Op basis van het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 hebben Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel in 2008 het Waterakkoord Blauwe Knooppunten Rijn en IJssel ondertekend. In dit waterakkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over het verbeteren van de ecologische kwaliteit ter plaatse van de uitmonding van regionale wateren op Rijkswateren door o.a. de aanleg van mismigratieconstructies. Met het waterakkoord beogen de beide waterbeheerders gezamenlijk invulling te geven aan de doelstellingen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn water.

Rijkswaterstaat en waterschap Rijn en IJssel willen gehouden de overeenkomst vijf vispassages realiseren. Het betreft een vispassage in de monding van de Schipbeek op de IJssel te Deventer, ter plaatse van de passage van de Schipbeek onder het Twentekanaal nabij Diepenheim en ter plaatse van uitmondingen van de Grote beek en de Baakse Beek nabij Baak en de Berkel te Zutphen op de IJssel.

Het ontwerp projectplan voor de aanleg van de vispassage in de uitmonding van de Schipbeek te Deventer is op 25 februari 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De vispassage in de monding van de Schipbeek te Deventer zal uit 17 trappen/cascades worden opgebouwd.

De werkzaamheden zullen in de zomer van 2014 worden uitgevoerd en zullen vóór 1 oktober 2014 zijn afgerond.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst geven medewerkers van het waterschap een toelichting op het ontwerp projectplan. De bijeenkomst vindt plaats op 9 april 2014 van 17.00 – 19.00 uur in het Postillion Hotel aan de Deventerweg 121 te Deventer. De bijeenkomst kent geen vast programma en is doorlopend toegankelijk.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer ing. J. van Dijk, tel. 0314-369369.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer ing. J. van Dijk, tel. 0314-369369.

Naar boven