Ter inzage ontwerp projectplan: ‘Herinrichting Boven Slinge, traject Varsseveld’

Inzagetermijn: 17 maart 2014 tot en met 28 april 2014

De Boven Slinge is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), conform model Winde. Langs de beek liggen voorts de EVZ-modellen Das, Kamsalamander en IJsvogelvlinder. Direct bovenstrooms van de brug over de Boven Slinge in de Zelhemseweg nabij Varsseveld, wordt de beek en een aanliggend terrein ter grootte van 2,8 ha heringericht. Het waterschap is primair verantwoordelijk voor model Winde. Door een combinatie van verlegging van de beek met ruimte voor vochtige bossen, struweel, structuurrijke randen, poelen en een variatie aan vochtige/droge/voedselrijke en wat schralere graslanden wordt ook een waardevolle bijdrage geleverd aan de invulling van de overige EVZ modellen. Klik hier voor meer informatie over het project.

Het ontwerp projectplan voor ‘Herinrichting Boven Slinge, traject Varsseveld’ is op 25 februari 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De inrichting/aanpassing betreft uitvoering van de volgende werkzaamheden:

  • 1.De huidige zuidelijke kade langs de Boven Slinge wordt verwijderd;

  • 2.Rondom het projectgebied wordt een nieuwe kade aangelegd;

  • 3.De huidige loop van de Boven Slinge wordt gedeeltelijk gedempt en zal verlanden;

  • 4.Door het projectgebied wordt een nieuwe meanderende beekloop met een 2-fasen profiel (“winter- en zomerbed”) gegraven;

  • 5.Aan de zuidzijde langs de nieuwe beekloop wordt een “drempel” aangelegd;

  • 6.Buiten de kade wordt een poel aangelegd.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting begin september 2014 en zijn in november 2014 gereed.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer S. Klarenbeek, tel. 0314-369369.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer S. Klarenbeek, tel. 0314-369369.

Naar boven