Ter visie projectplan: Retentie Schipbeek traject Zandvang - Borculoseweg

Inzagetermijn: 17 maart 2014 tot en met 28 april 2014

De Schipbeek is zowel in het provinciaal waterplan 2010-2015 als in het waterbeheerplan 2010-2015 aangewezen als natte ecologische verbindingszone, conform model Winde.

In 2011 is langs de Schipbeek in de gemeente Hof van Twente een perceel grond beschikbaar gekomen voor retentie. Op dit perceel wordt waterberging en een natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie over het project.

Het projectplan is op 25 februari 2014 definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De inrichting/aanpassing door het waterschap betreft uitvoering van de volgende werkzaamheden:

  • 1.Aanleggen van een stapsteen met daaromheen een kade;

  • 2.Het verlagen en doorbreken van de bestaande kade;

  • 3.Het aanleggen een nieuwe kade;

  • 4.Het aanbrengen van twee bomen d.m.v. een verankeringsconstructie;

  • 5.Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in april 2014 en zullen in de zomer van 2014 gereed zijn.

Procedure

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

 

Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van onderhavig projectplan. Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

 

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer F.J. van Zeijl, tel. 0314-369369.

Naar boven