Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 1456Overige besluiten van algemene strekking

Verkeersbesluiten waterschap Scheldestromen

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

 

Zuid-Beveland

  • Aanwijzen van een gedeelte van de Weelhoekweg, tussen de Wilhelminahofweg en de Weelweg/Ossenweg te Borssele, als verplicht fietspad.

 

Zeeuws-Vlaanderen

  • Aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Hoofdweg Zuid, de Overslagseweg (gedeeltelijk) en de Zuiddorpseweg (gedeeltelijk), tussen Zuiddorpe en Overslag.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 14 maart 2014, gedurende 6 weken, in te zien op de website van het waterschap www.scheldestromen.nl/bekendmakingen. Voor een toelichting op het besluit kunt u telefonisch een afspraak maken.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient ondertekend gezonden te worden aan waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg en ten minste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.