Ter visie projectplan: Aanpassen verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

Inzagetermijn: 10 maart 2014 tot en met 21 april 2014

Het ‘Verdeelwerk Baakse Beek en Groene Kanaal’ bestaat uit twee stuwen, één in de Baakse Beek en één vlak voor het Groene Kanaal. Door middel van een schuivensysteem bepaalt het verdeelwerk hoe het water vanuit de bovenlopen van de Baakse Beek en de Veengoot, over de benedenloop van de Baakse Beek en het Groene Kanaal verdeeld wordt.

Het huidige verdeelwerk voldoet niet (meer) aan de huidige eisen die daaraan gesteld worden. Om deze reden wordt het verdeelwerk aangepast.

Het aanpassen van het verdeelwerk is de eerste stap in het kader van de herinrichting van de Baakse Beek op de landgoederen Hackfort en Suideras. Klik hier voor meer informatie over de herinrichting. De nieuwe gewenste peilen in het kader van dit project worden pas ingesteld nadat ook de volgende fase van het project is doorlopen. De werkzaamheden binnen dit projectplan scheppen de voorwaarden voor de volgende fase. De daadwerkelijke peilwijziging maakt geen onderdeel uit van dit projectplan.

Het projectplan is op 25 februari 2014 definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

  • 1.Automatisering van de handmatige bediening van het schuivensysteem;

  • 2.Vervanging van één stuwschuif van het verdeelwerk in het Groene Kanaal door een stuwklep. Het systeem wordt automatisch aangestuurd, waarmee het inspeelt op de schommelingen in waterpeil en wateraanbod.

  • 3.Het aantal in te stellen drempels/standen van de constructie in de Baakse Beek wordt uitgebreid. Op deze manier krijgt ook het schuifsysteem van het verdeelwerk in de Baakse Beek meer instelmogelijkheden.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in de zomerperiode van 2014 en zullen vóór 1 september 2014 gereed zijn.

Procedure

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

 

Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van onderhavig projectplan. Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

 

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer J. van der Meer, tel. 0314-369369.

 

 

 

Naar boven