Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 1115

Gepubliceerd op 3 maart 2014 11:51Waterschap legt ontwerp peilbesluit en waterakkoord Zuid-Beveland-Oost ter inzage

Van 3 maart tot en met 15 april 2014 liggen het ontwerp peilbesluit Zuid-Beveland-Oost en het waterakkoord ter inzage bij waterschap Scheldestromen en waterschap Brabantse Delta. In het ontwerp peilbesluit worden nieuwe waterpeilen voor het gebied van de gemeente Reimerswaal voorgesteld die het waterschap in normale omstandigheden nastreeft en handhaaft. Waterpeilen zijn afhankelijk van het bodemtype en gebruik van de grond, bijvoorbeeld landbouw. In het waterakkoord spreken waterschappen onderling af dat er water van het ene beheergebied naar het andere beheergebied stroomt en hoe ermee wordt omgegaan.

Het ontwerp peilbesluit en het waterakkoord Bath-Oost zijn digitaal te bekijken op www.scheldestromen.nl/pwo en zijn ook in te zien op het waterschapskantoor, Kanaalweg 1 in Middelburg en Bouvignelaan 5 in Breda. Ook bij de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht aan het Oude Plein 1 in Kruiningen en Huijbergseweg 3 in Hoogerheide zijn de documenten in te zien. Het volstaat om een eventuele zienswijze bij één van de waterschappen in te dienen.

Zienswijzen op het peilbesluit en het waterakkoord Bath-Oost kunnen tot en met 15 april 2014 worden gestuurd naar: Waterschap Scheldestromen t.a.v. Dagelijks bestuur Postbus 1000 4330 ZW Middelbur.g

Een zienswijze op het waterakkoord Bath-Oost kan ook worden ingediend bij: Waterschap Brabantse Delta, t.a.v. Edwin Arens, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. 

Vervolg

Na een inspraakperiode van zes weken wordt het peilbesluit op 3 juli 2014 door de algemene vergadering van het waterschap behandeld. Daarna worden bijbehorende maatregelen in het gebied doorgevoerd. Het streven is om dit deelgebied in 2020 op orde te hebben. Daarmee voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het waterakkoord wordt op 3 en 4 juni 2014 vastgesteld door de dagelijks besturen van beide waterschappen.

Planvorming Wateropgave

In de Planvorming Wateropgave (PWO) werken belanghebbenden uit de streek samen met het waterschap aan een maatregelenpakket om knelpunten in het watersysteem te verhelpen. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk voorkomen van een overschot of tekort aan water onder normale en extreme omstandigheden en zorgen voor een goede waterkwaliteit. Maatregelen bestaan uit o.a. het verhelpen van stremmingen in waterlopen, het aanpassen van gemalen en het herinrichten van oevers in het gebied.

Op 9 januari 2014 is het voorontwerp peilbesluit gepresenteerd aan de streek. Met de informatie uit de gesprekken tijdens de informatiebijeenkomst is het voorontwerp uitgewerkt tot een ontwerp peilbesluit.

Bijlagen:

Ontwerp peilbesluit Zuid-Beveland-Oost

Toelichting ontwerp peilbesluit Zuid-Beveland-Oost

Kaart bij ontwerp peilbesluit Zuid-Beveland-Oost

Ontwerp waterakkoord Bath-Oost

Middelburg, 26 februari 2014


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl