Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 1010

Gepubliceerd op 24 februari 2014 11:56Algemene regel voor het plaatsen van afrasteringen Keur waterschap Vechtstromen

Kenmerk: WVS - 36

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d. 20 augustus 2013;

gelet op artikel 2.8 van de Keur waterschap Vechtstromen;

BESLUIT

vast te stellen de Algemene regel voor het plaatsen van afrasteringen Keur waterschap Vechtstromen

Artikel 1

De afrastering mag:

  • a.niet hoger zijn dan 1 meter en moeten worden geplaatst op:

  • b.tenminste 0.50 meter uit de teen van de waterkering;

  • c.de grens van het onderhoudspad, aan de landzijde, indien dit pad uitsluitend bij het waterschap voor onderhoud in gebruik is;

  • d.tenminste 0.50 meter uit de insteek van de waterloop indien er geen sprake is van een onderhoudspad;

  • e.de grens met de natuurvriendelijke oever en/of oeverbeplanting.

Artikel 2

De draden van een afrastering op of langs waterkeringen, langs oppervlaktewaterlichamen en onderhoudspaden zijn en de draden van een afrastering dwars op onderhoudspaden of onderhoudsstroken, moeten makkelijk met de hand verwijderd kunnen worden op het moment dat dit nodig is voor het beheer en onderhoud van het waterstaatswerk door het waterschap.

De draden, genoemd in het eerste lid, moeten zijn voorzien van geïsoleerde handgrepen.

Artikel 3

De verplichting om een afrastering te plaatsen zoals opgenomen in het eerste lid van artikel 2.8 van de Keur waterschap Vechtstromen vervalt als onderhoud plaatsvindt door middel van begrazing om natuurontwikkeling mogelijk te maken.

Voor het niet plaatsen van een afrastering moet toestemming worden verleend door het bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2014 te Almelo.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,

dr. S.M.M. Kuks, interim-watergraaf drs. O. Dijkstra, secretaris

Toelichting

Doel van de algemene regel

Het doel van de algemene regel is:

  • 1.het beschermen van waterstaatswerken en onderhoudspaden door de aanwezigheid van afrasteringen voor te schrijven langs de hieraan grenzende percelen indien op deze percelen dieren worden gehouden.

  • 2.dat de afrasteringen om dieren te weren niet zodanig worden gesitueerd en geconstrueerd dat ze een obstakel zijn voor een effectief en efficiënt onderhoud van deze werken.

Motivering van de algemene regel

Het plaatsen en hebben van een afrastering is een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk, dat door de Keur verplicht is gesteld. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Begripsbepalingen en toelichting

In de Keur worden onder werken verstaan: alle door menselijk toedoen ontstane of nog te maken constructies met toebehoren. Hieronder dient onder andere te worden begrepen het plaatsen, hebben en onderhouden van afrasteringen. Met afrasteringen worden hekwerken, paal-draad constructies en dergelijke bedoeld.

Artikel 1

De in artikel 1 genoemde grens met het onderhoudspad, natuurvriendelijke oevers en/of oeverbeplanting betreft de eigendoms- of gebruiksgrens. In geval de grens nader bepaald moet worden, moet het waterschap hierover worden geraadpleegd.

Artikel 3

Artikel 3 geeft aan dat niet altijd een afrastering verplicht is. Wanneer onderhoud wordt uitgevoerd door middel van begrazing om natuurontwikkeling te bevorderen, hoeft geen afrastering worden geplaatst. Hiervoor is echter wel toestemming van het bestuur van het waterschap nodig. Van natuurontwikkeling is sprake wanneer in een bepaald terrein een complex van maatregelen wordt getroffen om de natuurwaarden daar te (laten) vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van flauwe oevers.

Kader

Gebodsbepalingen

Artikel 2.1. Afrasteringen

  • 1.De eigenaren van gronden, die gebruikt worden voor het houden van dieren, welke gronden zijn gelegen aan waterstaatswerken, moeten langs hun gronden een voldoende kerende afrastering aanbrengen.

  • 2.Het bestuur kan algemene regels stellen omtrent afrastering en wijze van plaatsing.

Onderstaande figuur geeft het waterstaatswerk en de insteek van een waterloop en teen van een waterkering weer.

plaatjebijAlgemeneregelvoorhetplaatsenvanafrasteringen,KeurwaterschapVechtstromeni2e803d9d-43c5-415e-a977-a01768103c41.png


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl