Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011

Op 11 september 2012 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta met toestemming van het algemeen bestuur van dat Waterschap Brabantse Delta ingestemd met wijziging van de huidige Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011. De wijziging is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 18 november 2013, kenmerk 34842320.

Op grond van artikel 26, lid 2 en 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen maken wij hierbij het volgende besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling bekend:

BESLUIT

I

tot wijziging van de tekst van de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 door opname van het hierna volgende artikel 29a:

“Artikel 29a Borgtocht.

  • 1.De deelnemers dragen er steeds zorg voor dat AQUON te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen en in geval van aan AQUON verstrekte geldleningen is iedere deelnemer hiervoor per geldlening jegens de betreffende geldgever rechtstreeks aansprakelijk, conform zijn kostenaandeel in AQUON, op basis van de laatst vastgestelde verdeelsleutel.

  • 2.Indien aan het algemeen bestuur van AQUON blijkt dat een deelnemer weigert deze verplichte uitgave op de begroting te zetten, doet het Algemeen Bestuur onverwijld een verzoek aan GS deze deelnemer alsnog aan zijn verplichting te laten voldoen, zulks op grond van de van toepassing zijnde toezichtbepalingen uit de Waterschapswet, de Waterwet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  • 3.De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van AQUON de rechten en verplichtingen van AQUON over de deelnemers te verdelen conform de laatst vastgestelde verdeelsleutel.”

II

dat het onder I genoemde besluit in werking treedt op de eerste dag die volgt op de maand waarop dit besluit is opgenomen in het register genoemd in artikel 27 lid 2 Wgr.

III

de directie van AQUON te verzoeken zorg te dragen voor de coördinatie van:

  • de goedkeuring door GS; waarbij het dagelijks bestuur van Aa en Maas zorgdraagt voor toezending van de besluiten ter goedkeuring aan gedeputeerde staten;

  • de bekendmaking van het besluit door betrokken waterschappen.

De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 is inmiddels opgenomen in het Register als bedoeld in artikel 27 bij de Provincie Noord-Brabant en treedt derhalve in werking na bekendmaking van het besluit door alle deelnemers in AQUON.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking tegen deze besluiten beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Afdeling Bestuursrecht, bodemzaken (of indien een voorlopige voorziening wordt gevraagd: ‘voorlopige voorzieningen’), postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Daarvoor is een griffierecht verschuldigd van  € 160,- voor een natuurlijk persoon en € 318,- voor een rechtspersoon. Indien beroep is ingesteld kan bij de Rechtbank Oost-Brabant ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Daarbij is hetzelfde griffierecht opnieuw verschuldigd.

Informatie

Bestuursrecht: postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met I. de Keizer tel. 076 564 12 04.

Breda, 27 december 2013

Het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta,

De dijkgraaf Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

De secretaris-directeur ir. H.T.C. van Stokkom

Naar boven