Ter inzage ontwerp projectplan: Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder

Inzagetermijn: 24 december 2013 tot en met 27 februari 2014

De bronbossen Faisantenbos en Kooibos in de Havikerwaard kampen met verdroging. De verdroging leidt tot ernstige schade aan de natuur. Vanuit de provincie Gelderland is een hoge prioriteit toegekend aan natuurherstel in dit gebied. Ter realisatie van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) wordt de waterhuishouding aangepast. Door het treffen van maatregelen aan het hoofdwatersysteem wordt de ontwateringsbasis verhoogd. Hierdoor wordt de grondwaterstand verhoogd en wordt de kwelstroom naar de bronbossen hersteld.

Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De maatregelen betreffen in hoofdzaak het verondiepen van diverse grotere en kleinere watergangen. Het als gevolg daarvan verwijderen-, aanpassen- en aanleggen van diverse kunstwerken (duikers / stuwen). De aanleg van een klein gemaal met persleiding ten behoeve van wateraanvoer naar Hof te Dieren.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting zomer 2015.

Ontwerp projectplan inzien?

Het ontwerp projectplan op grond van de Waterwet zoals hierboven beschreven, is vastgesteld op 17 december 2013 door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het ontwerp projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 24 december 2013 tot en met 27 februari 2014.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 27 februari 2014. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer ing. S.A. Klarenbeek MSc., tel. 0314-369369.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer ing. S.A. Klarenbeek MSc., tel. 0314-369369.

Naar boven