Lozingsvergunning Nijhuis Water Technology B.V.

Waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag ontvangen van Nijhuis Water Technology B.V. gevestigd aan de Anholtseweg 32, 7091 HB te Dinxperlo verhuist met al haar activiteiten naar een bedrijvenpand aan de Innovatieweg 4 te Doetinchem. Het bedrijf vraagt een vergunning op grond van de Waterwet aan voor het direct lozen van (afval)water op oppervlaktewater. Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten de vergunning te verlenen en stelt daarbij voorschriften aan de lozing ter bescherming van het oppervlaktewater.

Vergunning inzien?

U kunt de vergunning en overige stukken die van belang zijn van 23 december 2013 tot en met 3 februari 2014 op de volgende plaatsen inzien:

  • 1.het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Wilt u de stukken buiten kantooruren inzien? Maakt u dan een telefonische afspraak.

  • 2.gemeentehuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 in Doetinchem, op werkdagen van maandag t/m vrijdag 8.30-13.00 uur en donderdag 17.30-20.00 uur.

Bezwaarschrift indienen?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

 

Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

 

Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Meer informatie?

Voor informatie over deze vergunning kunt u contact opnemen met de Afdeling Vergunningverlening : tel. 0314-369 783.

Naar boven