Bekendmaking Gemeenschappelijke Regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost

In zijn vergadering van 10 september 2013 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel ingestemd met het treffen van een Gemeenschappelijke Regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost samen met het Waterschap Reest en Wieden, het Waterschap Regge en Dinkel, het Waterschap Velt en Vecht, het Waterschap Vallei en Veluwe, het Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Groot Salland. De Gemeenschappelijke Regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost is goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel.

Op grond van artikel 26, lid 2 en 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen maken wij hierbij de volgende besluiten van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling van het Waterschapshuis bekend:

  • 1.Besluit d.d. 10 september 2013, tot het treffen van een Gemeenschappelijke Regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost;

  • 2.Besluit d.d. 10 december 2013, kenmerk 2013-10326 tot goedkeuring van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost.

De besluiten kunt u in pdf-formaat downloaden in de linkerbalk. De besluiten worden vermeld op de website van het waterschap http://www.wrij.nl.

De Gemeenschappelijke Regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost treedt in werking op 1 januari 2014.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking tegen deze besluiten beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle). Het beroep moet worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden van het beroep. Ter zake is een griffierecht verschuldigd van € 160,-- voor een natuurlijk persoon en € 318,-- voor een rechtspersoon. Indien beroep is ingesteld, dan kan bij de Rechtbank Overijssel ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Daarbij is hetzelfde griffierecht opnieuw verschuldigd.

Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven